Szerződési feltételek webáruházak termékeinek megjelenítéséhez az ÁRUmagazin oldalain


Általános Szerződési Feltételek

A vásárolt szolgáltatás eladója a Pronetkom Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság. Pontos, jogszabályok által meghatározott adatai:
A cég rövidített elnevezése: Pronetkom Kft.
Székhely: 4244 Újfehértó, Madách utca 21.
Számlavezető bank: Takarékbank Zrt.
Bankszámlaszám: 68800013-00654317
Adószám: 23404797-1-15
Nyilvántartási szám: 6617263
Kapcsolattartó neve: Pocsalyi László
A cég elektronikus elérhetősége: info[kukac]arumagazin.hu
Cégjegyzékszáma: 15-09-077797 nyilvántartásba vette a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Bíróság mint Cégbíróság
Adatkezelési nyilvántartási szám: NAIH-55204/2012.
(továbbiakban Szolgáltató)
Szerződő az a természetes, vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező gazdasági társaság, akivel a Szolgáltató által üzemeltetett árumagazin.hu oldalon kínált szolgáltatást a jelen Általános Szerződési Feltételekben meghatározott módon igénybe kívánja venni és az ÁSZF-ben leírtak alapján a Szolgáltatóval jogviszonyt hoz létre.

A szerződés tárgyának lényeges tulajdonságai

A Szolgáltató a tulajdonában lévő ár-összehasonlító és termék-értékelő internetes portálon megjelenési lehetőséget biztosít a Szerződő fél által rendelkezésére bocsátott termékadatbázisban szereplő terméknek és a hozzájuk kapcsolódó információknak, előre meghatározott feltételek mellett. A Szolgáltató biztosítja a lehetőséget az árumagazin.hu internetes oldalon található, Szerződő fél termékei iránt érdeklődő Felhasználók továbbirányítását a Szerződő fél internetes kínálatára. Felnőtt tartalmak, illetve felnőtteknek szóló termékek árusításával foglalkozó webáruházak termékei kizárólag termékképek nélkül jelenhetnek meg.

Szolgáltatás igénybevételének módja

Szerződő az árumagazin.hu weboldalon elhelyezett megrendelőlap hiánytalan kitöltésével tud regisztrálni az árumagazin.hu weboldalon található szolgáltatás igénybevételére. A Szolgáltatónak a regisztrációt követően két munkanap áll rendelkezésére a regisztráció elbírálásra. A Szolgáltatónak jogában áll indoklás nélkül a regisztrációt visszautasítani. A Szerződő kötelessége az árumagazin.hu oldalon megjelenítendő termékeket, információkat tartalmazó termékadatbázist az árumagazin.hu által előre meghatározott formátumba, az Internet segítésével ingyenes lehívható módon a Szolgáltató rendelkezésére bocsátani.

A szolgáltatás díja – Fizetési módok

A Szerződő a regisztráció elfogadása után a szolgáltatás ellenértékét a következő módon egyenlítheti ki: Banki átutalással a Szolgáltató által küldött díjbekérő alapján;

Szolgáltatás igénybevételének feltételei

Az árumagazin.hu oldalon található regisztrációs űrlap kitöltése és elküldése az árumagazin.hu weboldalon keresztül;
A regisztrációs űrlap feldolgozása és aktiválása; A Szerződő fél számára megküldött díjbekérő banki átutalással történő kiegyenlítése. A szolgáltatás megrendelése a díjbekérő banki átutalással történő kiegyenlítése után tekinthető véglegesnek.

A szolgáltatás igénybevételének további feltétele a Szolgáltató által rendelkezésre bocsátott árumagazin.hu logók bármelyikének feltüntetése Szerződő webáruházának főoldalán, a megadott html kódok segítségével, vagy a logó saját szerverre való feltöltésével. Utóbbi esetben a link a http://arumagazin.hu oldalra mutasson.

Szolgáltató kötelezettségei, feladatai

A Szolgáltató a regisztráció aktiválását követően köteles a Szerződő fél számára a szolgáltatás ellenértékét tartalmazó díjbekérőt megküldeni, a díjbekérő banki átutalással történő kiegyenlítése után a Szolgáltató köteles a Szerződő fél részére számlát kiállítani.
A Szolgáltató köteles a Szerződő fél által ingyenesen rendelkezésre bocsátott adatbázist haladéktalanul, de legfeljebb 5 munkanapon belül feldolgozni és azt az árumagazin.hu termékadatbázisához illeszteni.
A Szolgáltató köteles naponta minimum egyszer a Szerződő fél termékadatbázisát frissíteni.
Szolgáltató vállalja, hogy az általa üzemeltett árumagazin.hu internetes portál rendelkezésre állása 96%. Szolgáltató semmilyen felelősséget nem vállal előre nem látható okokból adódó akadályozó eseményért, amely az Internet sajátos jellegéből fakadóan lép fel. Különös tekintettel az Internethálózaton előforduló olyan forgalmi, technikai, vagy egyéb körülményekért, amelyek az Internet működésével együtt járnak.
Szolgáltató vállalja, hogy az Szerződő fél számára az adatbázis integrációjához szükséges minden dokumentumot díjmentesen elektronikus úton a rendelkezésére bocsát.
A Szolgáltató vállalja, hogy az árumagazin.hu rendszert érintő kérdésben a Szerződő fél számára tudása szerint minden technikai segítséget megad.

A Szolgáltató fenntartja magának a jogot a regisztráció során a Szerződő fél által megadott adatok valódiságának ellenőrzésére. Az ellenőrzés ideje alatt a Szolgáltató korlátozhatja, vagy teljes mértékben felfüggesztheti a Szerződő fél termékeinek megjelenítését az árumagazin.hu oldalon.

A Szerződő fél kérdését az alábbi elérhetőségeken teheti fel:
Email: info[kukac]arumagazin.hu
Telefon: 06308698853
Fax: 0642999502
Szolgáltató fenntartja magának a jogot a Szerződő fél által az árumagazin.hu oldal rendelkezésére bocsátott termékadatbázisban lévő termékek indoklás nélküli át- és besorolásához.

A Szolgáltató vállalja, hogy az árumagazin.hu weboldalt rendszeresen ellenőrzi és karbantartja.

A Szerződő kötelezettségei, feladatai

A Szerződő félnek a regisztráció pillanatában rendelkeznie kell működő webáruházzal. A webshop üzemeltetéséhez szükséges engedélyek beszerzése és a webáruház működése során felmerülő minden költség és felelősség a Szerződő felet terheli.

A Szerződő fél köteles a Szolgáltató részére biztosítani a specifikált XML, vagy CSV terméklistát és azt egy általa megnevezett és Szolgáltató rendszerében rögzített internetes címen (URL) elérhetővé tenni.
A Szerződő fél köteles a Szolgáltatónak átadott terméklistájában a webáruházában szereplő árakat feltüntetni, tehát egy adott termék árának meg kell egyeznie a webáruházban és az Szolgálató rendelkezésére bocsátott árlistában.

A Szerződő fél köteles az árumagain.hu weboldalra feltöltött információk naprakész frissítésére, a Szolgáltató a késedelmes vagy elmaradó frissítéséből, az árlistában található téves információkért felelősséget nem vállal és a fent említett mulasztásokból eredő mindennemű kárért a Szerződő fél felel.

A Szerződő fél köteles a szerződés időtartalma alatt a regisztráció során megadott adatokkal kapcsolatos mindennemű változást haladéktalanul, de legkésőbb a változást követő 5 munkanapon belül a Szolgáltató részére megadni.
A Szerződő fél tudomásul veszi, hogy az árumagazin.hu oldalon az alábbi termékek reklámozása, forgalmazása tilos:

• Vegyi, tűz, vagy robbanásveszélyes anyagok;
• Tudatmódosító, vagy bármely hasonló hatású szerek,
• Vényköteles gyógyszerek;
• Bűncselekményből származó, vagy hamis, hamisított termékek;
• Olyan termék, amely önmagában, vagy a termék közzététele, hirdetése által bármilyen módon sérti valamely harmadik fél jogait, ideértve nem kizárólagosan a védjeggyel, szerzői joggal, szabadalommal, személyiségi, vagy kegyeleti joggal való visszaélést;
• Emberi szerv, szövet;
• Engedélyköteles fegyver, robbanószer, lőszer és ezen termékek alkatrészei;
• Bankkártya, hitelkártya, vagy bármilyen más át nem ruházható készpénzt helyettesítő eszköz;
• Bármely olyan termék, vagy szöveg, amely egy vagy több ember személyiség jogainak megsértésére alkalmas;
• Szexuális szolgáltatás,
A Szerződő fél tudomásul veszi, hogy az árumagazin.hu oldalon a fogyasztói társadalom tájékoztatása céljából feltüntetésre kerülhet a cégneve, székhelye, adószáma, email címe és telefonszáma.

A Szerződő fél tudomásul veszi, hogy a termék bruttó ára mellett köteles feltüntetni minden járulékos költséget, mint például a szállítási költség, csomagolási költség stb.

A Szerződő fél elismeri, hogy az árumagazin.hu oldalon megjelenő termékek megrendelése esetén a vásárló, mint magánszemély és a Szerződő fél között az 17/1999. (II. 5.) Korm. rendelet értelmében távollevők között kötött szerződés jön létre és a vásárló a termék kézhezvételétől számított 8 munkanapon belül indoklás nélkül gyakorolhatja elállási jogát az 17/1999. (II. 5.) Korm. Rendeletben meghatározott módon. Kivétel képeznek az elállási jog gyakorlása alól az 17/1999. (II. 5.) Korm. Rendeletben felsorolt termékek.

A szolgáltatás időtartama

A jogviszony kezdetének az az időpont tekinthető, amikor a Szerződő fél által átutalt szolgáltatási díj a Szolgáltató bankszámláján megjelenik. A Szolgáltató fenntartja magának a jogot, hogy a szolgáltatói szerződést azonnali hatállyal felmondhatja, amennyiben a Szerződő fél által megadott termékek, illetve a hozzájuk kapcsolódó információk nem egyeztethető össze a Szolgáltató elképzelésével és jelen ÁSZF-ben foglaltakkal.

Adatvédelmi tájékoztató kiegészítése

A Pronetkom. Kft. (a továbbiakban: Adatkezelő), mint Adatkezelő kijelenti, hogy az általa üzemeltetett weboldal működésével kapcsolatos adatkezelése a jelenleg hatályos jogszabályban előírtaknak megfelel. A felhasználók adatainak kezelésekor az alábbi hatályos jogszabályok figyelembevételével és betartásával járunk el.
• Személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 1992. évi LXIII. Törvény;
• Az egyének védelméről a személyes adatok gépi feldolgozása során szóló 1998. évi VI. törvény;
• Az 2001.évi CVIII., az elektronikus kereskedelmi szolgáltatásokról rendelkező törvény;
• Az elektronikus hírközlésről szóló 2003. évi C. törvény;
• Információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. CXII törvény;

Jelen adatvédelmi nyilatkozat célja, hogy az árumagazin.hu weboldalon kínált szolgáltatás megrendelése során megadott és a weboldal üzemeltetői („Adatkezelő”) számára hozzáférhetővé vált személyes adatok és egyéb adatok kezelésére vonatkozó elveket és szabályokat meghatározza.

Jelen nyilatkozat hatálya kizárólag az oldal használatához szükséges, az Adatkezelő rendelkezésére bocsátott adatokra terjed ki, rendelkezései nem vonatkoznak arra az esetre, ha valaki önszántából nyilvánosságra hozza saját személyes adatait, vagy azok egy részét az oldalon, vagy az oldal közvetítésével.

Az árumagazin.hu weboldal által kínált szolgáltatás megrendelése esetén olyan adatokat is megadhatnak, amelyek a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 1992. évi LXIII. törvény alapján személyes adatnak minősülnek, így azok kezelésére ezen jogszabály rendelkezései az irányadók.

Személyes adatnak minősül bármely meghatározott (azonosított vagy azonosítható) természetes személlyel (a továbbiakban: érintett) kapcsolatba hozható adat, az adatból levonható az érintettre vonatkozó következtetés. A személyes adat az adatkezelés során mindaddig megőrzi e minőségét, amíg kapcsolata az érintettel helyreállítható. A személy különösen akkor tekinthető azonosíthatónak, ha őt – közvetlenül vagy közvetve – név, azonosító jel, illetőleg egy vagy, több, fizikai, fiziológiai, mentális, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára jellemző tényező alapján azonosítani lehet. [2011. évi CXII. törvény]

A felhasználói megrendelés során megadott adatok közül kizárólag a név és az e-mail cím tekinthető bizonyos feltételek fennállása esetén (pl. a név és e-mail cím valós) személyes adatnak.

AZ ADATKEZELÉS JOGALAPJA
Felhasználó önkéntes hozzájárulása, hogy a weboldal használata közben megadott személyes adataik felhasználásra kerüljenek, illetve az Infotv. 5. § (1) bekezdése és a 2001. évi CVIII. törvény 13/A. § (3) bekezdése.

AZ ADATKEZELÉS CÉLJA
Az Adatkezelés célja kizárólag a felhasználókkal történő kapcsolattartás megkönnyítése, adott esetben bizonyos szolgáltatások személyre szabott nyújtása, a megrendelt termék kiszállítása.

HOZZÁJÁRULÁS AZ ADATKEZELÉSHEZ
A felhasználó megrendeléskor hozzájárul, hogy az Adatkezelő a Pronetkom Kft. a megrendeléshez kötelezően előírt adatait kezelje.

ADATBIZTONSÁG
Az Adatkezelő törekszik minden tőle elvárható intézkedést megtenni annak érdekében, hogy az általa használt számítástechnikai rendszerek biztonságát megvalósítsa, különös tekintettel az oldalon tárolt adatokhoz való jogosulatlan hozzáférés megakadályozására.

A FELHASZNÁLÓ ADATKEZELÉSSEL KAPCSOLATOS JOGAI
A Felhasználó tájékoztatást kérhet személyes adatai kezeléséről, valamint kérheti személyes adatainak helyesbítését, illetve törlését.

A Felhasználó a személyes adatainak törlését, vagy módosítását, illetve adatkezeléssel kapcsolatos információkat az alábbi módon kérheti:

E-mailen: info[kukac]arumagazin.hu
Postai úton: 4244 Újfehértó, Madách Imre utca 21.

A Felhasználó kérelmére az Adatkezelő tájékoztatást ad az általa kezelt adatairól, az adatkezelés jogalapjáról, céljáról, időtartamáról. Az Adatkezelő köteles a kérelem benyújtásától számított legrövidebb idő alatt, legfeljebb azonban 30 napon belül írásban, megadni a tájékoztatást. A felhasználó bármikor kérheti adatai helyesbítését, illetve módosítását.

Szolgáltató tiszteletben tartja és megóvja a személyes adatokat. A Szerződő adatainak felhasználása az Adatvédelmi törvény hatályos szabályozásának értelmében történik. Szolgáltató a Szerződő adatait csak a szerződés teljesítése és a szerződés feltételeinek későbbi bizonyítása érdekében tárolja a szerződés fennállásának ideje alatt. A Szolgáltató a Szerződő adatit a 2000. évi C. törvény 169. § alapján legalább 8 évig köteles megőrizni.

Szolgáltató minden tőle elvárható intézkedést megtesz az adatok biztonságos megőrzéséért, de nem vállal felelősséget természeti csapás, bűncselekmény, vagy egyéb, elháríthatatlan okból bekövetkező adatvesztésért, megrongálódásért, vagy illetéktelen személyek általi hozzáférésért.

Felhasználó/vásárló adatainak nem jogszerű kezelése/felhasználása esetén panasszal élhet a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál:

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság
1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.
Levelezési cím: 1530 Budapest, Postafiók: 5.
Telefon: +36 -1-391-1400
Fax: +36-1-391-1410
E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu

Felelősség

A Szolgáltatáshoz kapcsolódóan az árumagazin.hu oldalon található információk tájékozató jellegűek, az információk pontosságáért a Szolgáltató felelősséget nem vállal. A Pronetkom Kft. az oldalon található bármely termékekkel kapcsolatban felmerülő hibákért, közvetlen, vagy közvetett, eseti vagy egyéb kárért nem vonható felelősségre, kárpótlásra. A Szolgáltató nem vállal felelősséget az általa nyújtott szolgáltatás részét képző közétett bármely információ által bekövetkezett vélt, vagy valós veszteségekért, károkért beleértve az elmaradt profitot.
Panaszkezelés
Felhasználó a Szolgáltató tevékenységével kapcsolatos panaszait az alábbi elérhetőségeken tudja bejelenteni:
Levelezési cím: 4244 Újfehértó, Madách Imre utca 21.
Telefonszám: 06-30/8698854
Email cím: info[kukac]arumagazin.hu

Egyéb rendelkezések

A Szolgáltató jogosult a Szerződő féllel kötött megállapodásból származó bármely jogát vagy követelését harmadik személyre átruházni.

Jelen Általános Szerződési Feltételek elfogadásával létrejövő szerződésnek a nyelve magyar, minden jelen szerződéssel kapcsolatos tájékoztatás magyar nyelven történik. A Szerződő fél regisztrációjával automatikusan elfogadja Szolgáltató szerződéskötésére vonatkozó ajánlatát. Az Általános Szerződési Feltételekben nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyv rendelkezései az irányadók.

Ha a felek bármelyikét Vis Maior esemény akadályozza meg, gátolja, vagy késlelteti bármely szerződéses kötelezettségének a teljesítésében, akkor az ilyen fél felelősségre nem vonható, viszont köteles az ilyen esemény bekövetkezését követően, a körülmények által lehetővé tett legrövidebb időn belül írásban tájékoztatni a másik felet az ilyen eseményről és annak körülményeiről. Vis Maiornak minősül minden olyan eset, amelyért egyik fél sem felelős, azaz az adott fél ésszerűen körültekintő magatartása ellenére sem volt elkerülhető.

Szerződő felek megállapodnak, hogy esetleges vitáikat megpróbálják békés úton rendezni. Amennyiben vitás kérdéseiket ilyen módon nem tudják rendezni, úgy alávetik magukat Szolgáltató székhelye szerinti bíróság kizárólagos illetékességének.

Szolgáltató jogosult az Általános Szerződési Feltételek módosítására, melyet közzétesz az árumagazin.hu oldalon a frissítés megjelölésével. A Szolgáltató az Általános Szerződési Feltételek változásáról Szerződő felet email-ben értesíti, amennyiben a Szerződő fél nem fogadja el a Általános Szerződés Feltételekben történ módosításokat úgy 8 napon belül köteles azt a Szolgáltató részére jelezni és a Szolgáltató azonnali hatállyal megszünteti a Szolgáltató és a Szerződő fél közti szerződéses jogviszonyt.

2013.09.17.

© 2013-2022 - ÁRUmagazin árösszehasonlító